Regulamin sklepu internetowego (świadczenia usług drogą elektroniczną) –
dekoryidetale.pl

§1 Wstęp

1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad i warunków korzystania ze sklepu
internetowego dostępnego pod adresem https://www.dekoryidetale.pl ze
szczególnym uwzględnieniem zasad składania Zamówień i zawierania umów
sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta (Dz. U. z
dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.)

2. Właścicielem sklepu i prowadzącym sklep jest Krzysztof Wanik,
prowadzącym działalność pod firmą Dovanika Krzysztof Wanik, z miejscem
wykonywania działalności w Katowicach (40-203) przy al. Roździeńskiego
188D, NIP 6443213442, REGON 388153421, BDO 000518986.

Numer konta:

56 1050 1344 1000 0097 3757 6794

ING BANK ŚLĄSKI

§2 Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie pojawią się niżej wymienione pojęcia, należy przez
nie rozumieć:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia
usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność,
polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z
wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na
stronie Sklepu;

3. Strona umowy – Usługodawca lub Klient;

4. Konto – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma
możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych
przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez
konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych;

5. Login Klienta – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny
do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta
podczas procesu Rejestracji uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do
treści przekazu składającego się na tę usługę;

6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do
dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta,
ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu
składającego się na tę usługę;

7. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis
internetowy dostępny pod adresem https://www.dekoryidetale.pl, za
pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z
pozostałych Usług Sklepu;

8. Sprzedawca (Usługodawca; Administrator Danych)
Krzysztof Wanik, prowadzącym działalność pod firmą Dovanika Krzysztof
Wanik, z miejscem wykonywania działalności w Katowicach (40-203) przy al.
Roździeńskiego 188D, NIP 6443213442, REGON 388153421. Za Sprzedawcę na
potrzeby niniejszego Regulaminu uważa się również odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Sprzedawcy;

9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową;

10. Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna, w tym
Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna
lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć
Zamówienie lub korzysta z innych usług dostępnych pod adresem
https://www.dekoryidetale.pl;

11. Dzień roboczy – jeden dzień pod poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

12. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży;

13. Towar zindywidualizowany – Towar z cechami
indywidualnymi, nadanymi przez Klienta wyprodukowany według specyfikacji
dostarczonej przez Klienta;

14. Indywidualny Kod Towaru – kod otrzymywany wraz z
propozycją ceny Towaru lub Towaru zindywidualizowanego, umożliwiający jego
identyfikacje i Zamówienie.

15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawartą z
konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie;

16. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy
umowa z konsumentem zawarta:

a)
przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest
lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy;

b)
w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach o
których mowa w lit. a;

c)
w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub za pomocą środków porozumiewania
się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty
kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa
Sprzedawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;

17.
Lokal przedsiębiorstwa:

a)
miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią
nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,

b)
miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym
przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe

na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że lokal przedsiębiorstwa
znajduje się w Katowicach (40-203) przy al. Roździeńskiego 188D, NIP
6443213442, REGON 388153421

18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której
przedmiotem są Towary;

19. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą
elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem
Sklepu;

20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące
ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego
określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
Zamówienie jest związane z zapłatą za Towar;

21. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar;

22. Cena końcowa – ostateczna wysokość
ceny obejmująca cenę wraz z podatkiem oraz koszty przesyłki;

23. Przedpłata – dokonanie przelewu bankowego na rachunek
bankowy Usługodawcy. W umowach zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
przedpłatę jest traktowana jako zaliczka;

24. Wysyłka za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze
Towaru;

25. Dotpay, Przelewy24 – system płatności internetowych;

26. Wada fizyczna – brak właściwości Towaru, którą
powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z jego
właściwości lub przeznaczenia. Towar ma wadę fizyczną również wtedy, gdy
nie ma właściwości o których Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór lub nie nadaje się do celu, o którym Klient
poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub został wydany w stanie
niepełnym. Towar ma wadę również w razie nieprawidłowego jego zamontowania
i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub
osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez
Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy;

27. Wada prawna – gdy Towar stanowi własność osoby
trzeciej albo gdy jest obciążony prawem na rzecz osoby trzeciej, a także
jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towaru wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa
Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

§3 Obowiązki Stron

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

2. Sprzedawca określa następujące minimalne wymagania techniczne potrzebne
do korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.dekoryidetale.pl:
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu obsługujące poprawnie
standard HTML5. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę
języka JavaScript oraz plików cookies do poprawnego działania. Sklep może
nie działać poprawnie przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer.

3. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem sklepu
internetowego posiadają wszelkie atesty wymagane przez prawo polskie.

4. W przypadku sprzedaży promocyjnej towarów lub wyprzedaży, na które
przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich
realizacja następować według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień
na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tę formą sprzedaży. W
przypadku, o którym mowa w ust. Niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie
możliwość ustalenia innej kolejności przyjmowania zamówień lub ich
realizacji, jak też Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych
szczególnych warunków odnoszących się do przyjmowania lub realizacji
zamówień. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności Sprzedawca
informuje na stronie sklepu internetowego.

5. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych przez
Sprzedawcę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
postanowieniami Regulaminu. Ponadto zobowiązuje się do niedostarczania
treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Sprzedawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym
charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i
uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem
tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych
danych.

§4 Zasady składania zamówień na Towary i Towary zindywidualizowane

I. Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego
dostępnego pod adresem www.dekoryidetale.pl po dokonaniu rejestracji. W tym
celu należy wypełnić formularz udostępniony pod adresem
www.dekoryidetale.pl/rejestracja i postępować zgodnie z komunikatami lub
informacjami. Po wypełnieniu formularza, Klient otrzyma za pośrednictwem
poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rejestracji. Po dokonaniu
rejestracji Klient ma możliwość zalogowania się.

2. Klient ma możliwość dokonania zakupu Towaru bez rejestracji.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep
Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, znajdującą się pod
adresem https://www.dekoryidetale.pl,
dokonać zalogowania, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty lub informacje. Klient ma możliwość zawarcia umowy bez
rejestracji, wykonując czynności techniczne wskazane na stronie
internetowej Sklepu

4. Klient może złożyć zamówienie bezpośrednio w lokalu przedsiębiorstwa. W
takiej sytuacji ma możliwość obejrzenia próbników lub Towarów na
ekspozycji. W przypadku takich umów postanowień § 6 nie stosuje się.

II. Proces składania zamówienia:

1. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i
zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

2. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie
na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru i jego opcji
jeżeli jest dostępna taka funkcja znajdującego się w Sklepie w chwili
składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient
potwierdza swoje zamówienie w koszyku kliknięciem „Przejdź do płatności”.
Dalszym krokiem jest uzupełnienie swoich danych rozliczeniowych i
przesyłkowych.

3. Po wybraniu formy płatności następuje aktywowanie przycisku
umożliwiającego ostateczne złożenie Zamówienia. Warunkiem złożenia
skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta
Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży
Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty
elektronicznej potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3
dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.


III. Proces składania zamówienia Towaru zindywidualizowanego

1. Klient ma możliwość zamówienia Towaru zindywidualizowanego.

2. W celu złożenia zamówienia indywidualnego, Klient przesyła specyfikację
Towaru na adres mailowy Sprzedawcy. Sprzedawca przesyła informację zwrotną,
potwierdzającą otrzymanie specyfikacji. Niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 14 dni potwierdzi, że specyfikacja Towaru, możliwości wykonawcze
sprzedawcy oraz dostępne terminy umożliwia jego rzeczywiste wykonanie oraz
czy podejmuje się wyceny i dostarczenia towaru lub wskaże, że nie jest
możliwe wykonanie według specyfikacji dostarczonej przez Klienta i umowa
nie może zostać zawarta.

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i
zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w
rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na adres mailowy potwierdzenie
wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie
wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia oraz dokonania pełnej
przedpłaty za towar i transport wraz z ubezpieczeniem dochodzi do zawarcia
Umowy sprzedaży.

5. Towary zindywidualizowane nie podlegają zwrotom.


§5 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto
tzn. zawierają podatek VAT. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są
wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do
strefy euro, ceny wyrażone będą w okresie przejściowym w złotych polskich i
w euro, a po jego ustaniu bądź jego braku – w euro. W przypadku powstania
wątpliwości, czy cena jest wyrażona w złotych polskich czy w euro, do czasu
prawnie wiążącego wejścia Polski do strefy euro, przy braku wyraźnego
zaznaczenia, że cena jest wyrażona w euro, należy rozumieć, iż cena jest
wyrażona w złotych polskich.

2. Podane ceny oraz opisy towarów stanowią jedynie informację handlową i
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Klient ma obowiązek potwierdzić, że wie o konieczności zapłaty za Towar,
poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki.

4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane
są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje
cenę Towarów oraz koszty dostawy, które mogą być inne niż podane przy skłądaniu zamówienia, zwłaszcza przy konieczności ściagania towarów od dostawców zagranicznych (na przykład forniry kamienne). Podany koszt dostawy stanowi minimalny koszt dostawy i w przypadku zamówienia towarów od dostawców zagranicznych lub ilości towarów nie mieszczących się do przyporządkowanej paczki Sprzedawca ma prawo naliczyć dodatkową opłatę za transport po poinformowaniu klienta.

5. Niezależnie od wybranego sposobu uiszczenia opłaty i sposobu dostawy
Towaru, Klient poznaje cenę końcową przed dokonaniem zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu przelanej kwoty Klientowi i anulowania zamówienia w przypadku zmiany cen u swoich dostawców, kosztów surowców, kosztów transportu i braku dostępności towarów i/lub surowców.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych na
stronie https://www.dekoryidetale.pl
zamieszczenia informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania
akcji promocyjnych lub wprowadzenia w nich zmian.

7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) w formie przedpłaty, nr konta ING Bank Śląski 56 1050 1344 1000 0097 3757 6794

c) za pośrednictwem Dotpay, Przelewy24,

8. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki)
niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, w ciągu do 5 dni roboczych od
pojawienia się Towaru w magazynie, przy czym w przypadku płatności
przelewem (przedpłata), za pośrednictwem Dotpay, Przelewy24 wysyłka będzie
realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na właściwym rachunku
bankowym sprzedawcy.

9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien
każdorazowo sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera; w przypadku
stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki oraz zobowiązany do
spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera, o czym
poinformuje Klienta przed zawarciem umowy i Klient wyrazi na to zgodę.

10. Jeżeli okaże się, że Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z uwagi
na to, że Towar nie jest dostępny, to niezwłocznie zawiadomi o tym
Konsumenta, a jeżeli zapłata nastąpiła w formie przedpłaty lub za
pośrednictwem Dotpay, Przelewy24 zwróci Konsumentowi całą zapłaconą kwotę.

11. Jeżeli okaże się, nawet przejściowo, że Sprzedawca nie może zrealizować
zamówienia z uwagi na to, że Towar o właściwościach zamówionych przez
Konsumenta nie może być dostarczony, Usługodawca może zaproponować
Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
dostarczenie Towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i
przeznaczeniu oraz za taką samą cenę. W takim przypadku Usługodawca
jednocześnie powiadomi Konsumenta na piśmie o jego prawie do nie przyjęcia
takiego Towaru i odstąpienia od umowy.

12. Klient musi wyrazić zgodę na każdą dodatkowo płatną usługę.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy zamówionego produktu od podawanego standardowego minimalnego czasu dostawy przy produkcie.

13. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§6 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy – al. Roździeńskiego 188D, 40-203 Katowice.

2. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony wraz z Towarem lub udostępniony na stronie sprzedawcy.

3. Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku gdy stanowi ona charakter zawodowy dla tej osoby.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z zachowaniem ust. poniższych.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

6. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby Sprzedawcy. Zwrotom nie podlegaja towary uprzednio zamontowane.

7. Klient może wybrać sposób zwrotu Towaru, inny niż najtańszy zwykły sposób będący w ofercie Sprzedawcy. W takiej sytuacji Sprzedawca jednak nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów z tym związanych.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam ten Towar odbierze. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu.

9. Towar powinien być zwrócony na adres: al. Roździeńskiego 188D, 40-203 Katowice.

10. Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach odstąpienia od Umowy przed jej zawarciem.

11. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku Towarów indywidualnych (w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

12. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku produktów realizowanych / produkowanych po złożeniu zamówienia przez klienta.

13. Jeżeli Towar wymaga użycia dodatkowego zabezpieczenia do dokonania zwrotu, Większość towarów oferowanych przez Sprzedawcę wymaga dodatkowego zabezpieczenia w transporcie na przesyłce paletowej, lub innej dodatkowo zabezpieczonej oraz ubezpieczenia przesyłki.

14. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru w związku z jego niewłaściwym używaniem.

15. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

16. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

17. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§7 Rękojmia za wady Towaru

1. Sprzedawca odpowiada za to, że Towar ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia za wady w przypadku klienta będącego konsumentem).

2. Towar objęty jest rękojmią w terminie 2 lat od dnia sprzedaży w przypadku zabudowy / montażu przez wykwalifikowane firmy montażowe posiadające udokumentowane doświadczenie w montażu tych towarów, przy czym roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad, Klienta będącego przedsiębiorcą przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Terytorialny zasięg ochrony obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jeżeli Klientem jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona
przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

5. Sprzedawca ma 14 dni od dnia złożenia żądania Klienta na rozpatrzenie
tego żądania. Jeżeli w tym terminie nie ustosunkuje się do żądanie, oznacza
to, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.

6. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez
Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.

7. Cenę obniża się proporcjonalnie do ceny wynikającej z umowy; proporcja
ta odpowiada wartości Towaru wadliwego w stosunku do wolnego od wad.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, kolory i faktura przedstawiona na zdjęciach mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych. Pęknięcia, odpryski będące naturalną cechą materiału nie stanowia podstawy do odstąpnienia od umowy.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi dostarczy Towar na własny
koszt na adres: al. Roździeńskiego 188D, 40-203 Katowice. Koszt wysyłki zostanie zwrócony po uwzględnieniu roszczenia z tytułu rękojmi.

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w czasie umożliwionym przez producenta, lub dostępność produktów na rynku po cenie z dnia zakupu.

11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.

12. Przed montażem produktów lub ich docinaniem, malowaniem i innymi rodzajami adaptacji klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczony towar nie jest uszkodzony i nie ma innych wad widocznych, oraz zgodności z zamówieniem. Nie będą rozpatrywane roszczenia odnosnie trwale zamontowanych, dociętych towarów, w których wada była widoczna przed montażem.

13. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru, o czym informuje Klienta przed zawarciem Umowy. Nie będą rozpatrywane inne roszczenia kosztów niż koszty zamówionych materiałów.

14. Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany ponieść jednak część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru sprzedanego.

15. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy do lokalu przedsiębiorstwa.

16. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania
dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient
obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

17. Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od Klienta Towar wadliwy w razie
wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

18. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia
wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą
cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w
terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

19. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że dostarczenie Towaru sprzedanego ma
nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Klienta nie dostarczył
zamiast Towaru wadliwego takiej samej ilości Towaru wolnego od wad, Klient może od umowy odstąpić także co do części Towaru, które mają być
dostarczone później. Jeżeli spośród części Towaru sprzedanego tylko
niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od wolnych od wad, bez szkody
zarówno dla Klienta jak i Sprzedawcy, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do części wadliwych.

20. Klient, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących
Towaru, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać
go do wzięcia do udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia
uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział
w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej
były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

21. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

22. Jeżeli Klient uniknął utraty w całości lub części Towaru, albo skutków
jego obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub
spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Klientowi zapłaconą sumę lub
wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

23. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

24. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, Klientami bedącymi przedsiębiorcami.

25. Rękojmi nie obejmuje naturalne zużycie produktów, blaknięcie, naturalnie pojawiające się wykwity, pęknięcia w materiałach, z których zostały wykonane. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Ponadto produkty mają być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, umieszczane w miejscach o odpowiedniej wilgotności i nasłonecznieniu. Gwarancja / rękojmia Sprzedawcy nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zarysowań, zachlapań / zabrudzeń zarysowań, rozdarć, zaplamień a także uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja / rękojmia sprzedawcy nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu, w zbyt niskiej / wysokiej temperaturze lub w wilgotnym otoczeniu, np. w łazience. Klient zobowiazany jest do sprawdzenia, czy produkt nie jest wolny od wad przed montażem (rozłożenie materiału na równej powierzchni, kontrola pod różne kierunki oświetlenia, sprawdzenie wymiarów, wypaczenia itp.)

§8 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania usługi udostępnianej przez
Sprzedawcę w postaci Newslettera sklepu internetowego.

2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na
jego otrzymywanie.

3. Usługodawca nie przesyła niezamówionej informacji handlowej osobom,
które nie wyraziły zgody na jej otrzymywanie.

4. W przypadku wyrażenia zgody, Klient będzie otrzymywać informację w
formie listu elektronicznego na podany przez siebie adres poczty
elektronicznej.

5. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne.

6. Klient może w dowolnym momencie zmienić adres poczty elektronicznej, na
który wysyłany jest Newsletter, lub zrezygnować z usługi Newslettera.

§9 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Prawidłowe zarejestrowanie się w sklepie internetowym jest traktowane
jako zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną można rozwiązać w każdym
czasie bez podania przyczyny.

3. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia konta. Zgłoszone żądanie usunięcia
konta skutkuje rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia
wynoszącego 5 dni.

4. Sprzedawca rozwiązując umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
zobowiązany jest poinformować Klienta o planowanym usunięciu konta Klienta
w terminie 14 dni przed wykonaniem tej czynności. Informacja przekazywana
jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio
przez Klienta.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu,
powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawcy przysługuje prawo do
odstąpienia od świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie
natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń.

§10 Ogólne warunki korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze sklepu możliwe na warunkach opisanych w §3 ust. 1
niniejszego Regulaminu

2. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego świadczy następujące
usługi:

· prezentowanie oferty sklepu,

· zawieranie umów sprzedaży na odległość,

· informowanie Klienta za pomocą Newslettera w szczególności o ofercie
sklepu, nowych Towarach, aktualnych promocjach,

· informowanie Klienta o realizacji złożonego zamówienia,

· umożliwienie korzystania z indywidualnego Konta Klienta.

3. Przeglądanie oferty sklepu nie wymaga Rejestracji.

4. Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego Klient może
składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie https://www.dekoryidetale.pl lub
też pisemnie na adres Sprzedawcy – al. Roździeńskiego 188D, 40-203
Katowice. Rozpatrzenie tego rodzaju reklamacji przez Sprzedawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty
elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
Klienta sposób.

§11 Rozstrzyganie sporów

1. Ewentualne spory, których nie można rozwiązać polubownie, powstałe
pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest konsumentem zostają poddane
pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych w tym zakresie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów, których nie można rozwiązać
polubownie, powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym
konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na
siedzibę Usługodawcy.

§12 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Wanik, prowadzącym
działalność pod firmą Dovanika Krzysztof Wanik, z miejscem wykonywania
działalności w Katowicach (40-203) przy al. Roździeńskiego 188D, NIP
6443213442, REGON 388153421.

2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych RODO) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest
dobrowolne.

3. Wszelkie uzyskane w trakcie rejestracji, składania oraz realizacji
zamówień dane osobowe gromadzone są i wykorzystywane jedynie w zakresie
koniecznym do świadczenia usług określonych powyżej.

4. Klientowi przysługuje prawo:

· dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z
usług świadczonych przez Sprzedawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt
oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcą;

· żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych
lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy
wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy;

· sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy
staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym
celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów,
w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych,
ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Po zakończeniu korzystania z usług przez Klienta, Sprzedawca nie będzie
przetwarzać danych osobowych wymienionych powyżej, za wyjątkiem tych
danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.
Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące
Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system
teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, chyba że wyrazi on zgodę na
nieusuwanie tych oznaczeń.

§13 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowanie jego nowej
treści na stronie internetowej https://www.dekoryidetale.pl.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania
na stronie internetowej Sklepu.

3. O treści zmian Regulaminu Klient korzystający z usług sklepu
internetowego zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę na udostępniony przez
siebie adres poczty elektronicznej.

4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług sklepu internetowego
podlega w całości prawu polskiemu, a w szczególności właściwym przepisom
Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumentów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie
umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


Regulamin sklepu internetowego (świadczenia usług drogą elektroniczną) –
dekoryidetale.pl

§1 Wstęp

1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad i warunków korzystania ze sklepu
internetowego dostępnego pod adresem https://www.dekoryidetale.pl ze
szczególnym uwzględnieniem zasad składania Zamówień i zawierania umów
sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta (Dz. U. z
dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.)

2. Właścicielem sklepu i prowadzącym sklep jest Krzysztof Wanik,
prowadzącym działalność pod firmą Dovanika Krzysztof Wanik, z miejscem
wykonywania działalności w Katowicach (40-203) przy al. Roździeńskiego
188D, NIP 6443213442, REGON 388153421.

Numer konta:

56 1050 1344 1000 0097 3757 6794

ING BANK ŚLĄSKI

§2 Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie pojawią się niżej wymienione pojęcia, należy przez
nie rozumieć:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia
usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność,
polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z
wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na
stronie Sklepu;

3. Strona umowy – Usługodawca lub Klient;

4. Konto – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma
możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych
przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez
konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych;

5. Login Klienta – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny
do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta
podczas procesu Rejestracji uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do
treści przekazu składającego się na tę usługę;

6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do
dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta,
ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu
składającego się na tę usługę;

7. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis
internetowy dostępny pod adresem https://www.dekoryidetale.pl, za
pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z
pozostałych Usług Sklepu;

8. Sprzedawca (Usługodawca; Administrator Danych)
Krzysztof Wanik, prowadzącym działalność pod firmą Dovanika Krzysztof
Wanik, z miejscem wykonywania działalności w Katowicach (40-203) przy al.
Roździeńskiego 188D, NIP 6443213442, REGON 388153421. Za Sprzedawcę na
potrzeby niniejszego Regulaminu uważa się również odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Sprzedawcy;

9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową;

10. Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna, w tym
Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna
lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć
Zamówienie lub korzysta z innych usług dostępnych pod adresem
https://www.dekoryidetale.pl;

11. Dzień roboczy – jeden dzień pod poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

12. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży;

13. Towar zindywidualizowany – Towar z cechami
indywidualnymi, nadanymi przez Klienta wyprodukowany według specyfikacji
dostarczonej przez Klienta;

14. Indywidualny Kod Towaru – kod otrzymywany wraz z
propozycją ceny Towaru lub Towaru zindywidualizowanego, umożliwiający jego
identyfikacje i Zamówienie.

15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawartą z
konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie;

16. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy
umowa z konsumentem zawarta:

a)
przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest
lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy;

b)
w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach o
których mowa w lit. a;

c)
w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub za pomocą środków porozumiewania
się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty
kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa
Sprzedawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;

17.
Lokal przedsiębiorstwa:

a)
miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią
nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,

b)
miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym
przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe

na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że lokal przedsiębiorstwa
znajduje się w Katowicach (40-203) przy al. Roździeńskiego 188D, NIP
6443213442, REGON 388153421

18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której
przedmiotem są Towary;

19. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą
elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem
Sklepu;

20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące
ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego
określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
Zamówienie jest związane z zapłatą za Towar;

21. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar;

22. Cena końcowa – ostateczna wysokość
ceny obejmująca cenę wraz z podatkiem oraz koszty przesyłki;

23. Przedpłata – dokonanie przelewu bankowego na rachunek
bankowy Usługodawcy. W umowach zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
przedpłatę jest traktowana jako zaliczka;

24. Wysyłka za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze
Towaru;

25. Dotpay, Przelewy24 – system płatności internetowych;

26. Wada fizyczna – brak właściwości Towaru, którą
powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z jego
właściwości lub przeznaczenia. Towar ma wadę fizyczną również wtedy, gdy
nie ma właściwości o których Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór lub nie nadaje się do celu, o którym Klient
poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub został wydany w stanie
niepełnym. Towar ma wadę również w razie nieprawidłowego jego zamontowania
i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub
osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez
Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy;

27. Wada prawna – gdy Towar stanowi własność osoby
trzeciej albo gdy jest obciążony prawem na rzecz osoby trzeciej, a także
jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towaru wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa
Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

§3 Obowiązki Stron

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

2. Sprzedawca określa następujące minimalne wymagania techniczne potrzebne
do korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.dekoryidetale.pl:
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu obsługujące poprawnie
standard HTML5. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę
języka JavaScript oraz plików cookies do poprawnego działania. Sklep może
nie działać poprawnie przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer.

3. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem sklepu
internetowego posiadają wszelkie atesty wymagane przez prawo polskie.

4. W przypadku sprzedaży promocyjnej towarów lub wyprzedaży, na które
przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich
realizacja następować według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień
na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tę formą sprzedaży. W
przypadku, o którym mowa w ust. Niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie
możliwość ustalenia innej kolejności przyjmowania zamówień lub ich
realizacji, jak też Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych
szczególnych warunków odnoszących się do przyjmowania lub realizacji
zamówień. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności Sprzedawca
informuje na stronie sklepu internetowego.

5. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych przez
Sprzedawcę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
postanowieniami Regulaminu. Ponadto zobowiązuje się do niedostarczania
treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Sprzedawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym
charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i
uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem
tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych
danych.

§4 Zasady składania zamówień na Towary i Towary zindywidualizowane

I. Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego
dostępnego pod adresem www.dekoryidetale.pl po dokonaniu rejestracji. W tym
celu należy wypełnić formularz udostępniony pod adresem
www.dekoryidetale.pl/rejestracja i postępować zgodnie z komunikatami lub
informacjami. Po wypełnieniu formularza, Klient otrzyma za pośrednictwem
poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rejestracji. Po dokonaniu
rejestracji Klient ma możliwość zalogowania się.

2. Klient ma możliwość dokonania zakupu Towaru bez rejestracji.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep
Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, znajdującą się pod
adresem https://www.dekoryidetale.pl,
dokonać zalogowania, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty lub informacje. Klient ma możliwość zawarcia umowy bez
rejestracji, wykonując czynności techniczne wskazane na stronie
internetowej Sklepu

4. Klient może złożyć zamówienie bezpośrednio w lokalu przedsiębiorstwa. W
takiej sytuacji ma możliwość obejrzenia próbników lub Towarów na
ekspozycji. W przypadku takich umów postanowień § 6 nie stosuje się.

II. Proces składania zamówienia:

1. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i
zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

2. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie
na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru i jego opcji
jeżeli jest dostępna taka funkcja znajdującego się w Sklepie w chwili
składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient
potwierdza swoje zamówienie w koszyku kliknięciem „Przejdź do płatności”.
Dalszym krokiem jest uzupełnienie swoich danych rozliczeniowych i
przesyłkowych.

3. Po wybraniu formy płatności następuje aktywowanie przycisku
umożliwiającego ostateczne złożenie Zamówienia. Warunkiem złożenia
skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta
Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży
Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty
elektronicznej potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3
dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.


III. Proces składania zamówienia Towaru zindywidualizowanego

1. Klient ma możliwość zamówienia Towaru zindywidualizowanego.

2. W celu złożenia zamówienia indywidualnego, Klient przesyła specyfikację
Towaru na adres mailowy Sprzedawcy. Sprzedawca przesyła informację zwrotną,
potwierdzającą otrzymanie specyfikacji. Niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 14 dni potwierdzi, że specyfikacja Towaru, możliwości wykonawcze
sprzedawcy oraz dostępne terminy umożliwia jego rzeczywiste wykonanie oraz
czy podejmuje się wyceny i dostarczenia towaru lub wskaże, że nie jest
możliwe wykonanie według specyfikacji dostarczonej przez Klienta i umowa
nie może zostać zawarta.

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i
zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w
rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na adres mailowy potwierdzenie
wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie
wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia oraz dokonania pełnej
przedpłaty za towar i transport wraz z ubezpieczeniem dochodzi do zawarcia
Umowy sprzedaży.

5. Towary zindywidualizowane nie podlegają zwrotom.


§5 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto
tzn. zawierają podatek VAT. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są
wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do
strefy euro, ceny wyrażone będą w okresie przejściowym w złotych polskich i
w euro, a po jego ustaniu bądź jego braku – w euro. W przypadku powstania
wątpliwości, czy cena jest wyrażona w złotych polskich czy w euro, do czasu
prawnie wiążącego wejścia Polski do strefy euro, przy braku wyraźnego
zaznaczenia, że cena jest wyrażona w euro, należy rozumieć, iż cena jest
wyrażona w złotych polskich.

2. Podane ceny oraz opisy towarów stanowią jedynie informację handlową i
nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Klient ma obowiązek potwierdzić, że wie o konieczności zapłaty za Towar,
poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki.

4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane
są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje
cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi
Klient.

5. Niezależnie od wybranego sposobu uiszczenia opłaty i sposobu dostawy
Towaru, Klient poznaje cenę końcową przed dokonaniem zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych na
stronie https://www.dekoryidetale.pl
zamieszczenia informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania
akcji promocyjnych lub wprowadzenia w nich zmian.

7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) w formie przedpłaty,

b) za pobraniem,

c) za pośrednictwem Dotpay, Przelewy24,

8. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki)
niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, w ciągu do 5 dni roboczych od
pojawienia się Towaru w magazynie, przy czym w przypadku płatności
przelewem (przedpłata), za pośrednictwem Dotpay, Przelewy24 wysyłka będzie
realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na właściwym rachunku
bankowym sprzedawcy.

9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien
każdorazowo sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera; w przypadku
stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki oraz zobowiązany do
spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera, o czym
poinformuje Klienta przed zawarciem umowy i Klient wyrazi na to zgodę.

10. Jeżeli okaże się, że Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z uwagi
na to, że Towar nie jest dostępny, to niezwłocznie zawiadomi o tym
Konsumenta, a jeżeli zapłata nastąpiła w formie przedpłaty lub za
pośrednictwem Dotpay, Przelewy24 zwróci Konsumentowi całą zapłaconą kwotę.
Dotyczy to także Towaru indywidualnego.

11. Jeżeli okaże się, nawet przejściowo, że Sprzedawca nie może zrealizować
zamówienia z uwagi na to, że Towar o właściwościach zamówionych przez
Konsumenta nie może być dostarczony, Usługodawca może zaproponować
Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
dostarczenie Towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i
przeznaczeniu oraz za taką samą cenę. W takim przypadku Usługodawca
jednocześnie powiadomi Konsumenta na piśmie o jego prawie do nie przyjęcia
takiego Towaru i odstąpienia od umowy. Dotyczy to także Towaru
indywidualnego.

12. Klient musi wyrazić zgodę na każdą dodatkowo płatną usługę.


§6 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość
bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w
terminie 14 dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na następujący adres
Sprzedawcy – al. Roździeńskiego 188D, 40-203 Katowice.

2. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony wraz z Towarem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na
odległość, umowa jest uważana za niezawartą To, co Strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym, z zachowaniem ust. poniższych.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, ale nie później niż w
terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Klient może wybrać sposób zwrotu Towaru, inny niż najtańszy zwykły
sposób będący w ofercie Sprzedawcy. W takiej sytuacji Sprzedawca jednak nie
jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów z tym związanych.

6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nie
później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam ten Towar odbierze. Termin uważa się za zachowany,
jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu.

7. Towar powinien być zwrócony na adres: al. Roździeńskiego 188D, 40-203
Katowice

8. Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach odstąpienia od Umowy przed jej
zawarciem. Z uwagi na specyfikę Towarów oferowanych przez Sprzedawcę
konieczne jest używanie odpowiednich opakowań (palety) lub innych
zapewniających taki sam poziom zabezpieczenia Towarów oraz ubezpieczenie
przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku Towarów indywidualnych
(w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Towarów, które zostały
pod dostarczeniu trwale połączone z inną rzeczą lub pomalowane.

10. Jeżeli Towar wymaga użycia dodatkowego zabezpieczenia do dokonania
zwrotu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przed zawarciem umowy i o
konieczności poniesienia dodatkowych kosztów takiego zabezpieczenia. W
przypadku umów zawieranych na odległość konieczność poniesienia dodatkowych
kosztów dotyczy tylko tych Towarów, których nie można odesłać bez użycia
dodatkowego zabezpieczenia.

11. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru w
związku z jego niewłaściwym używaniem. Sprzedawca informuje o tym Klienta
przed zawarciem umowy.

§7 Rękojmia za wady Towaru

1. Sprzedawca odpowiada za to, że Towar ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia za wady).

2. Towar objęty jest rękojmią w terminie 2 lat od dnia sprzedaży, przy czym
roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad, Klienta
będącego przedsiębiorcą przedawnia się z upływem 1 roku od dnia
stwierdzenia wady.

3. Jeżeli Klientem jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona
przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada
lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad
albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

5. Sprzedawca ma 14 dni od dnia złożenia żądania Klienta na rozpatrzenie
tego żądania. Jeżeli w tym terminie nie ustosunkuje się do żądanie, oznacza
to, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.

6. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez
Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast
wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru
wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.

7. Cenę obniża się proporcjonalnie do ceny wynikającej z umowy; proporcja
ta odpowiada wartości Towaru wadliwego w stosunku do wolnego od wad.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi dostarczy Towar na koszt
Sprzedawcy na adres: al. Roździeńskiego 188D, 40-203 Katowice

10. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na
wolny od wad albo usunięcia wady.

11. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez
Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli
Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na
wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia
temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.

13. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Klient może żądać od
Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny
od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez
Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

14. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli
koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru, o czym informuje Klienta przed
zawarciem Umowy.

15. Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i
ponownego zamontowania, jest obowiązany ponieść jednak część związanych z
tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedawcy
zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości
ceny Towaru sprzedanego.

16. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy do lokalu przedsiębiorstwa.

17. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania
dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient
obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się
znajduje.

18. Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od Klienta Towar wadliwy w razie
wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

19. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia
wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą
cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w
terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

20. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że dostarczenie Towaru sprzedanego ma
nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Klienta nie dostarczył
zamiast Towaru wadliwego takiej samej ilości Towaru wolnego od wad, Klient
może od umowy odstąpić także co do części Towaru, które mają być
dostarczone później. Jeżeli spośród części Towaru sprzedanego tylko
niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od wolnych od wad, bez szkody
zarówno dla Klienta jak i Sprzedawcy, uprawnienie Klienta do odstąpienia od
umowy ogranicza się do części wadliwych.

21. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, traci on uprawnienia z tytułu
rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy
Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie o wadzie, a w przypadku
gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy
niezwłocznie po jej stwierdzeniu, chyba że Sprzedawca wiedział o wadzie
albo zapewnił Klienta, że wady nie istnieją.

22. Klient, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących
Towaru, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać
go do wzięcia do udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia
uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział
w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej
były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

23. Jeżeli Klient uniknął utraty w całości lub części Towaru, albo skutków
jego obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub
spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Klientowi zapłaconą sumę lub
wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

§8 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania usługi udostępnianej przez
Sprzedawcę w postaci Newslettera sklepu internetowego.

2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na
jego otrzymywanie.

3. Usługodawca nie przesyła niezamówionej informacji handlowej osobom,
które nie wyraziły zgody na jej otrzymywanie.

4. W przypadku wyrażenia zgody, Klient będzie otrzymywać informację w
formie listu elektronicznego na podany przez siebie adres poczty
elektronicznej.

5. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne.

6. Klient może w dowolnym momencie zmienić adres poczty elektronicznej, na
który wysyłany jest Newsletter, lub zrezygnować z usługi Newslettera.

§9 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Prawidłowe zarejestrowanie się w sklepie internetowym jest traktowane
jako zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną można rozwiązać w każdym
czasie bez podania przyczyny.

3. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia konta. Zgłoszone żądanie usunięcia
konta skutkuje rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia
wynoszącego 5 dni.

4. Sprzedawca rozwiązując umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
zobowiązany jest poinformować Klienta o planowanym usunięciu konta Klienta
w terminie 14 dni przed wykonaniem tej czynności. Informacja przekazywana
jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio
przez Klienta.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu,
powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawcy przysługuje prawo do
odstąpienia od świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie
natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń.

§10 Ogólne warunki korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze sklepu możliwe na warunkach opisanych w §3 ust. 1
niniejszego Regulaminu

2. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego świadczy następujące
usługi:

· prezentowanie oferty sklepu,

· zawieranie umów sprzedaży na odległość,

· informowanie Klienta za pomocą Newslettera w szczególności o ofercie
sklepu, nowych Towarach, aktualnych promocjach,

· informowanie Klienta o realizacji złożonego zamówienia,

· umożliwienie korzystania z indywidualnego Konta Klienta.

3. Przeglądanie oferty sklepu nie wymaga Rejestracji.

4. Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego Klient może
składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie https://www.dekoryidetale.pl lub
też pisemnie na adres Sprzedawcy – al. Roździeńskiego 188D, 40-203
Katowice. Rozpatrzenie tego rodzaju reklamacji przez Sprzedawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty
elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
Klienta sposób.

§11 Rozstrzyganie sporów

1. Ewentualne spory, których nie można rozwiązać polubownie, powstałe
pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest konsumentem zostają poddane
pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych w tym zakresie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów, których nie można rozwiązać
polubownie, powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym
konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na
siedzibę Usługodawcy.

§12 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Wanik, prowadzącym
działalność pod firmą Dovanika Krzysztof Wanik, z miejscem wykonywania
działalności w Katowicach (40-203) przy al. Roździeńskiego 188D, NIP
6443213442, REGON 388153421.

2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych RODO) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest
dobrowolne.

3. Wszelkie uzyskane w trakcie rejestracji, składania oraz realizacji
zamówień dane osobowe gromadzone są i wykorzystywane jedynie w zakresie
koniecznym do świadczenia usług określonych powyżej.

4. Klientowi przysługuje prawo:

· dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z
usług świadczonych przez Sprzedawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt
oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcą;

· żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych
lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy
wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy;

· sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy
staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym
celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów,
w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych,
ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Po zakończeniu korzystania z usług przez Klienta, Sprzedawca nie będzie
przetwarzać danych osobowych wymienionych powyżej, za wyjątkiem tych
danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.
Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące
Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system
teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, chyba że wyrazi on zgodę na
nieusuwanie tych oznaczeń.

§13 Postanowienia końcowe

24. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowanie jego nowej
treści na stronie internetowej https://www.dekoryidetale.pl.

25. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania
na stronie internetowej Sklepu.

26. O treści zmian Regulaminu Klient korzystający z usług sklepu
internetowego zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę na udostępniony przez
siebie adres poczty elektronicznej.

27. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług sklepu internetowego
podlega w całości prawu polskiemu, a w szczególności właściwym przepisom
Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumentów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

28. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie
umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.